រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

សូមជូនដំណឹង

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល សូមជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំវេទិកាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយនឹងសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងសហគមន៍នានានៅតាមមូលដ្ឋាន ក្នុងខេត្តកណ្ដាល

អត្ថបទទាក់ទង