រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

សេវារដ្ឋបាលសម្រាប់ធុរៈកិច្ច (G2B)

ផ្តល់នូវព័ត៌មាន នៃការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលសម្រាប់ធុរៈកិច្ច (G2B) ដែលរាជរដ្ឋាភិបាល បាន ធ្វើ វិម្ឈការ ដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងកំពុងផ្តល់សេវាដោយ អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី-ខេត្ត ច្រកចេញចូលតែមួយក្រុង/ស្រុក រួមមាន ទិដ្ឋភាពទូទៅ សេចក្តីណែនាំ ដំណើរការនៃការផ្តល់សេវា តំម្លៃសេវា និងព័ត៌មានទំនាកទំនង នៃសេវានីមួយៗ ដោយ បានរៀបចំជាបណ្តុំតាមវិស័យ។