រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី៥ ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និង បុគ្គលិក នៃរដ្ឋបាលខេត្ត រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក រដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់ មន្ទីរ-អង្គភាពជុំវិញខេត្ត ព្រមទាំង មន្ត្រីសុខាភិបាលជួរមុខ(ទាំងរដ្ឋ និងឯកជន) និងក្រុមគោលដៅអាទិភាពក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី៥ ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និង បុគ្គលិក នៃរដ្ឋបាលខេត្ត រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក រដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់ មន្ទីរ-អង្គភាពជុំវិញខេត្ត ព្រមទាំង មន្ត្រីសុខាភិបាលជួរមុខ(ទាំងរដ្ឋ និងឯកជន) និងក្រុមគោលដៅអាទិភាពក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល។

អត្ថបទទាក់ទង