រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

គណ:បញ្ជាការសន្តិសុខ អចិន្ដ្រៃ៍យសំរាប់ការរៀបចំបោះឆ្នោត ខេត្តកណ្តាល ច្រាលចោលវីដេអូមួយ ដែលទើបបង្ហោះតាមបណ្តាញសង្គម នៅថ្ងៃនេះ គឺជាវិដេអូចាស់ ដែលតម្រូវអោយ អ្នកបង្ហោះ ត្រូវលប់ចេញជាបន្ទាន់ ដើម្បីជៀសវាង ការភន្ត័ច្រឡំថា កើតមានឡើង នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត

គណ:បញ្ជាការសន្តិសុខ អចិន្ដ្រៃ៍យសំរាប់ការរៀបចំបោះឆ្នោត ខេត្តកណ្តាល ច្រាលចោលវីដេអូមួយ ដែលទើបបង្ហោះតាមបណ្តាញសង្គម នៅថ្ងៃនេះ គឺជាវិដេអូចាស់ ដែលតម្រូវអោយ អ្នកបង្ហោះ ត្រូវលប់ចេញជាបន្ទាន់ ដើម្បីជៀសវាង ការភន្ត័ច្រឡំថា កើតមានឡើង នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត

អត្ថបទទាក់ទង