រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

អនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ច ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងមូលដ្ឋាន ខេត្តកណ្តាល និងរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩(ស៊ីណូវ៉ាក់) ដូសទី១ និងដូសទី២ ដល់កុមារដែលមានអាយុ ៥ឆ្នាំ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល តាមកាលបរិច្ឆេទ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ (គម្លាតរវាងដូសទី១ និង ដួសទី២ គឺ២៨ថ្ងៃ) និង ពេលវេលា ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ១៧:០០ នាទីរសៀល

អនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ច ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងមូលដ្ឋាន ខេត្តកណ្តាល និងរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩(ស៊ីណូវ៉ាក់) ដូសទី១ និងដូសទី២ ដល់កុមារដែលមានអាយុ ៥ឆ្នាំ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល តាមកាលបរិច្ឆេទ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ (គម្លាតរវាងដូសទី១ និង ដួសទី២ គឺ២៨ថ្ងៃ) និង ពេលវេលា ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ១៧:០០ នាទីរសៀល

អត្ថបទទាក់ទង