រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល លេខ៖១៩.ស.ស.រ ការបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ដោយផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារ មុខរបរ ឬ អាជីវកម្មដលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងការជួបជុំ ឬការប្រមូលផ្តុំមនុស្ស ជាលក្ខណៈឯកជន នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល សម្រាប់រយៈពេល ១៤ (ដប់បួន)ថ្ងៃ បង្កទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង