រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល បានរៀបចំ Group Telegram ដែលមានឈ្មោះថា “ក្រុមការងារចេញលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើដំណើរ (រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល)”

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល បានរៀបចំ Group Telegram ដែលមានឈ្មោះថា "ក្រុមការងារចេញលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើដំណើរ (រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល)" ក្នុងគោលបំណងផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការធ្វើដំណើរ និងការអនុញ្ញាតជូនដល់អ្នកដែលមានភារកិច្ចចាំបាច់បំផុត ក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាល៖

សូមចុចនូវ Link Telegram ដូចខាងក្រោម៖

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល
https://t.me/travel_permit_kandal

អត្ថបទទាក់ទង