រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

ស្តីពីវេទិកាផ្គូផ្គងរវាងអ្នកផលិត អ្នកទិញ និងការតាំងបង្ហាញផលិតផល ភូមិ១ផលិតផល១

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីវេទិកាផ្គូផ្គងរវាងអ្នកផលិត អ្នកទិញ និងការតាំងបង្ហាញផលិតផល ភូមិ១ផលិតផល១ ក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មប្រកបដោយសុចរិតភាព និងការទទួលបានទីផ្សារសម្រាប់អ្នកផលិតក្នុងស្រុក M/SMEs និងនាំចេញនៅនឹងកន្លែងសម្រាប់ខេត្តកណ្តាល

អត្ថបទទាក់ទង