រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

កិច្ចជាពលរដ្ឋល្អនៅតាមការិយាលយ័បោះឆ្នោតដែលបានរៀបចំដោយ​គ​ជ​ប

ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣​ ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោត​ បានស្រូតរូតរះទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋល្អនៅតាមការិយាលយ័បោះឆ្នោតដែលបានរៀបចំដោយ​គ​ជ​ប។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខេត្តកណ្តាលមានមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន៥៥៨ស្មេីនិង១៧៥៦​ការិយាលយ័បោះឆ្នោត​ មានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចំនួន៨១៨.៤៥៩នាក់​ និងមានគណបក្សនយោបាយបានចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រេីសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៧ចំនួន១២គណបក្សក្នុងចំណោមគណបក្ស១៨។ ក្នុងទឹកមុខញញឹមរីករាយ​ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតបានចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រេីសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី៧​នៅតាមការិយាលយ័បោះឆ្នោត​ ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំហេីយគាត់បោះឆ្នោតជូនគណបក្សដែលគាត់ជឿទុកចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឈានឡេីងដេីម្បីការរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខសាន្ត។ឆ្នាំ២០២៣​ ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោត​ បានស្រូតរូតរះទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋល្អនៅតាមការិយាលយ័បោះឆ្នោតដែលបានរៀបចំដោយ​គ​ជ​ប។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខេត្តកណ្តាលមានមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន៥៥៨ស្មេីនិង១៧៥៦​ការិយាលយ័បោះឆ្នោត​ មានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចំនួន៨១៨.៤៥៩នាក់​ និងមានគណបក្សនយោបាយបានចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រេីសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៧ចំនួន១២គណបក្សក្នុងចំណោមគណបក្ស១៨។ ក្នុងទឹកមុខញញឹមរីករាយ​ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតបានចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រេីសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី៧​នៅតាមការិយាលយ័បោះឆ្នោត​ ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំហេីយគាត់បោះឆ្នោតជូនគណបក្សដែលគាត់ជឿទុកចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឈានឡេីងដេីម្បីការរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខសាន្ត។

អត្ថបទទាក់ទង