រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

ដំណឹងល្អ ស្តីពីការរៀបចំប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ សម្រាប់ ខេត្តកណ្ដាល ឆ្នាំ២០២៣

ដំណឹងល្អ ស្តីពីការរៀបចំប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ សម្រាប់ ខេត្តកណ្ដាល ឆ្នាំ២០២៣ ។

អត្ថបទទាក់ទង