រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ជូសទី៤ ដល់កុមារអាយុ ៣ ដល់ ក្រោម៥ ឆាំ្ន,កុមារអាយុ ៥ ដល់ ១២ឆ្នាំ និងដួសទី ៦

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ជូសទី៤ ដល់កុមារអាយុ ៣ ដល់ ក្រោម៥ ឆាំ្ន,កុមារអាយុ ៥ ដល់ ១២ឆ្នាំ និងដួសទី ៦ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជន តាមគោលការណ៍ស្ម័គចិត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទូទាំងខេត្តកណ្តាល

អត្ថបទទាក់ទង