រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

ខេត្តកណ្ដាល៖ ព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវ នួន នារតី ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារខេត្ត បានអញ្ចើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣៥ អាណត្តិ ទី៣ ប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២ របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារខេត្តកណ្តាល ។

ខេត្តកណ្ដាល៖ ព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវ នួន នារតី ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារខេត្ត បានអញ្ចើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣៥ អាណត្តិ ទី៣ ប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២ របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារខេត្តកណ្តាល ។

អត្ថបទទាក់ទង