រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

សារាចស្តីពីការ ជំរុញការចាក់វ៉ក់សាំងកូដ-១៩ និងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាព ផ្នែកសុខាភិបាល ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនជំងឺវីដ-១៩ ជាពិសេស មេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មី ប្រភេទអូមីក្រុង

អត្ថបទទាក់ទង